wolflogo

Spoločnosť Wolf vyrába absorbéry pre solárne kolektory s vysoko selektívnou povrchovou vrstvou, ku ktorej je špeciálnou technológiou privarené medené potrubie absorbéru. Táto špeciálna technológia prispieva k špičkovým parametrom solárnych kolektorov Wolf.

solariconred

Vysokovýkonné ploché kolektory

TopSon F3-1/F3-Q, CFK-1

icons8 water 96

pre solárne zariadenia na ohrev pitnej vody

rozvody

pre solárne zariadenia na podporu vykurovania

Najčastejšie otázky o solárnych systémoch Wolf

Pri správne navrhnutom solárnom systéme hrozí prehrievanie zariadenia len pri malom alebo žiadnom odbere teplej vody napr. počas letnej dovolenky. Riadiaci systém Wolf má však zabudovanú ochranu pred prehriatím, ktorá je založená na odovzdávaní solárneho tepla späť do atmosféry počas noci a vychladení solárneho ohrievača vody na pôvodnú teplotu.


Ochrana pracuje tak, že po dosiahnutí nastavenej teploty v solárnom ohrievači vody sa vypne solárne čerpadlo. Teplota kolektora začne samozrejme stúpať a pri dosiahnutí hodnoty 110 °C sa čerpadlo opäť zapne, aby sa kolektor ochladil a aby nedošlo k varu solárnej kvapaliny. Keďže kolektor má malú tepelnú zotrvačnosť, o chvíľu sa solárne čerpadlo opäť vypne a dej sa opakuje. Týmto postupom bude síce kolektor ďalej zvyšovať teplotu ohrievača vody, ale  podstatne pomalšie ako pri trvalom chode čerpadla, keďže horúci kolektor má pri teplote 110 °C oveľa horšiu účinnosť a viac tepla sa stratí aj v solárnych rozvodoch.


Ak sa zamračí alebo slnko zapadne a teplota kolektora klesne pod teplotu vody v ohrievači, solárne čerpadlo sa opäť zapne a odovzdávanie tepla sa obráti. Horúca voda v ohrievači začne zohrievať kolektor, ktorý bude ako radiátor odovzdávať teplo okolitému vzduchu až do chvíle, kým sa ohrievač vody neochladí na nastavenú teplotu. Takto môže prežiť solárny systém bez prehriatia aj dlhšie obdobie bez odberu teplej vody.


Ochrana solárneho systému sa smie aktivovať len vtedy, ak je na výstupe ohrievača vody inštalovaný ochranný termostatický ventil proti obareniu. Pri  aktivovanej ochrane totiž teplota ohrievača vody prekračuje nastavenú hodnotu a riziko obarenia je veľmi reálne.


Pre domáce inštalácie je potrebné v prvom rade solárny systém natlakovať solárnou kvapalinou na 3 bary v studenom stave. Je to z toho dôvodu, že teplota bodu varu solárnej kvapaliny je pri tomto tlaku 140  ̊C. Regulácia je od výrobcu systému, firmy WOLF, nastavená na maximálnu teplotu 130 ̊C. Ak teplota v kolektore dosiahne 130  ̊C, obehové čerpadlo solárneho okruhu sa vypne a systém je automaticky odstavený z prevádzky. Regulácia tak chráni všetky prvky systému pred poškodením vysokou teplotou. Samozrejme po odstavení čerpadla nedochádza k vychladzovaniu a teplota v kolektore naďalej stúpa. Pri prekročení bodu varu solárnej kvapaliny 140  ̊C/3 bary, dochádza k vzniku parnej fázy. Teplota v kolektore teoreticky môže dosiahnuť hodnotu až 194  ̊C, ale
kolektor je pre túto teplotu dimenzovaný. Ploché kolektory WOLF sú konštruované tak, aby bez problémov zvládli vysoké teploty a zároveň, aby vzniklo minimum parnej fázy zo solárnej kvapaliny. Pokiaľ klesne teplota v kolektore pod 130  ̊C, kvapalina pri tejto teplote skondenzuje a systém je pripravený na automatické uvedenie do prevádzky. Zjednodušene, regulácia optimálne zapína a vypína celý systém a chráni ho pred prehriatím a poškodením. Nevýhodou prehrievania je vznik parnej fázy, ktorá má vplyv na starnutie solárnej kvapaliny.

Pri 3 baroch je teplota bodu varu solárnej kvapaliny 140  ̊C. Pokiaľ systém nie je správne natlakovaný, môže dôjsť k vzniku parnej fázy skôr než regulácia pri 130  ̊C celý systém vypne. To má za následok, že sa para dostane do celého obehového okruhu a v mikroodlučovači vzduchu čerpadlovej skupiny sa môže čiastočne separovať. Vzniknutá para môže zavzdušniť a tým poškodiť obehové čerpadlo. Zároveň sa „rozťahovaním“ molekúl pary úplne zbytočne zväčšuje kontakt pary s ostatnou kvapalinou a tým sa zväčšuje objem parnej fázy.

Solárna kvapalina ANRO, ktorú značka Wolf pre svoje kolektory používa, indikuje svoje starnutie a opotrebenie zmenou farby. Pri zmenách skupenstva kvapalina veľmi pomaly starne a mení svoju farbu, pH a mrazuvzdornosť. Pokiaľ je kvapalina sfarbená na modro je všetko v poriadku. Pokiaľ sa začne zafarbovať kvapalina dohneda je nutné zmerať pH alebo jej mrazuvzdornosť. Pokiaľ pH kvapaliny klesne pod 7, alebo mrazuvzdornosť pod -25  ̊C, je nutné solárnu kvapalinu v celom objeme vymeniť. Rozhodne nie je dovolené do novej solárnej kvapaliny primiešavať vodu, alebostarú použitú kvapalinu. Starnutia kvapaliny sa netreba nejako zvlášť obávať. U štandardne používaných systémov pre prípravu teplej vody je životnosť kvapaliny viac než niekoľko rokov. Samozrejme je nutná pravidelná kontrola kvapaliny.

  • pravidelná kontrola tlaku cca 3 bary, pokiaľ je nižší, je nutné kontaktovať montážnu firmu na doplnenie tlaku, vysvetlenie viď bod 1
  • minimálne raz do roka kontrola farby kvapaliny, prípadne pH alebo mrazuvzdornosti /viď bod 3/
  • raz za 2 roky kontrola stavu ochranných anód v solárnom ohrievači

Nič zásadného. Platí úplne to isté, ako v bode 1. Len samozrejme dochádza k omnoho pomalšiemu ochladzovaniu teplej vody v zásobníku, pretože systém nemá žiadny odber teplej vody.

Obehové čerpadlo nie je v prevádzke, takže nedochádza k odberu tepla a nie sú žiadne solárne zisky. Takisto tiež nie je žiaden odber tepla zo solárnych kolektorov a kolektory sa môžu prehrievať (viď bod 1). Ak výpadok prúdu trvá dlhšie a kolektor sa prehreje a vyplní parou zo solárnej kvapaliny svoj objem, čerpadlo po obnovení dodávky prúdu nie je schopné solárny prietok obnoviť. V kolektore je totiž podobná situácia ako u zavzdušneného radiátora. Aby čerpadlo nepracovalo naprázdno a nespotrebovávalo zbytočne elektrický prúd počas ďalších hodín slnečného dňa a tiež aby sa nespálilo vysokou teplotou, ochráni ho už spomínaná automatika vypnutia systému pri prekročení teploty 130 °C.

Značka Wolf má vo svojej ponuke rúrkové aj ploché kolektory. Rúrkové kolektory používajú k tepelnej izolácii vákuum, takže majú vyššiu výťažnosť cca o 20-25 % ako je u plochých kolektorov. Avšak obstarávacia cena rúrkových kolektorov, teda aspoň nemeckej výroby, býva minimálne o 50 % vyššia oproti plochým kolektorom. Čo to znamená v praxi? Pre ohrev vody sú z dôvodu nižšej ceny a rýchlejšej návratnosti omnoho ekonomickejšie ploché kolektory. Rúrkové kolektory skôr odporúčame len pre systém, ktorý rieši nielen prípravu teplej vody, ale aj solárnu podporu vykurovania. Avšak aj tu platí, že obstarávacie náklady systému s rúrkovými kolektormi sú o poznanie vyššie oproti plochým kolektorom a preto pri porovnaní všetkých ekonomických
faktoroch odporúčame prakticky vždy použitie plochých solárnych kolektorov Wolf, ako pre prípravu teplej vody, tak aj pre podporu vykurovania. Vysoká izolačná schopnosť vákua má prekvapivo aj nepriaznivé vplyvy na prevádzku solárneho zariadenia. Veľmi sa prejavuje v horúcich slnečných dňoch, keď sa kolektory začínajú prehrievať a dosahujú vysoký rozdiel medzi teplotou kolektora a okolitého vzduchu (pozri diagram). Samoregulačná schopnosť rúrkového kolektora vychladzovaním do okolia je veľmi slabá, preto sa jeho prehriatie a zaparenie dosiahne oveľa skôr než u plochých kolektorov. Z tohto dôvodu vyžadujú rúrkové kolektory väčšiu plochu registra v ohrievači vody (až 35 % z plochy kolektorov voči 25 % u plochých kolektorov). Naopak v zimných obdobiach, keď slabá intenzita slnka a chladnejšie ohrievače vody spôsobujú menšie zohriatie kolektora, sa rozdiely v účinnosti oboch typov kolektorov stierajú.


V horských, na sneh bohatých oblastiach sa rúrkové kolektory kvôli výbornej tepelnej izolácii ťažko zbavujú vrstvy snehu, čo navyše sťažuje aj tvarová zložitosť kolektora. Solárny zisk je v týchto obdobiach prakticky nulový, preto sa vôbec neodporúča rúrkové kolektory do horských oblastí inštalovať. Rúrkové kolektory typu „termoska“ majú len horné pripojenie, preto para vytváraná pri prehriatí nemôže z kolektora vytláčať kvapalinu cez dolné pripojenie, ale prakticky celá kvapalina v kolektore sa zmení na paru. To prináša zvýšené nároky na expanznú nádobu, ktorá si na ochranumembrány pred vysokou teplotou vyžaduje predradenú nádobu so studenou kvapalinou. Tiež opotrebenie a starnutie solárnej kvapaliny je oveľa rýchlejšie.

Žiadosť o cenovú ponuku / obhliadku